کاشت حلزونی گوش زیر ۲ سالگی بهتر است یا بالای ۲ سال؟!

ارث بیشترین نقش را در ایجاد ناشنوائی در کودکان دارد …

آقای دکتر محمد اجل لوئیان و تیم همکار در تحقیقی که در مرکز تحقیقات فناوریهای نوین شنوائی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه) روی تعداد ۲۱۰ کودک که در مرکز کاشت حلزونی بیمارستان بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه) کاشت حلزونی شده بودندانجام دادند.

عمل کاشت حلزونی در سن زیر ۲ سال نتایج رضایت بخش تری نسبت به سنین بالاتر دارد. این محققین کودکان مورد مطالعه را به دو گروه زیر ۲ سال شامل ۸۹ کودک و بین ۲ تا ۴ سال شامل ۱۲۱ کودک تقسیم کرده و سپسدر دو مرحله قبل از عمل و ۱۲ ماه پس از عمل میزان شنیداری و گفتاری کودکان دو گروه را توسط آزمونهای تخصصی اندازه گرفته وبا هم مقایسه نمودند. نتایج حاکی از آن بود که میانگین نمره شنیداری در کودکان گروه زیر ۲ سال ۰/۳۸±5/14 و در گروه ۲ تا ۴ سال ۰/۲۱±4/38 بدست آمد. اختلاف این دو میانگین از لحاظ آماری معنی دار بود.

همچنین میانگین نمره گفتاری در گروه زیر ۲ سال ۰/۳ ±2/67 و در گروه ۲ تا ۴ سال ۰/۲ ±2/29 بود که از لحاظ آماری منعی دار نبود. محققین همچنین از دو گروه مورد مطالعه را از لحاظ عوارض عمل نیز مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند که عوارض عمده و بزرگ در هیچ کدام از کودکان دو گروه ایجاد نشد و عوارض جزئی و کوچک مانند زخم آهن ربا، عفونت محل جراحی و عدم تعادل به نسبت نادر و تقریبا مساوی در هر دو گروه ایجاد شده که اختلاف معنی دار مشاهده نشد.

محققین در پایان توصیه کردند که عمل کاشت حلزونی بهتر است در سنین زیر ۲ سال انجام شود تا نتایج بهتری از لحاظ شنوائی و گفتاری به کودک ارمغان شود.

با توجه به اینکه انتقال ناشنوائی در کودکان از طریق ارث بیشترین علت این عارضه محسوب می شود محققین هشدار دادند که ازدواج های فامیلی خطر انتقال عارضه ناشنوائی را در کودکان از طریق ارث بسیار بیشتر می کند.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *