چند نکته مهم در برخورد با کودکان بیمار

کودکان بسیار حساس و تاثیرپذیرند؛ بویژه زمانی که بیمار می شوند و لازم است در بیمارستان تحت درمان قرار بگیرند، در نظر گرفتن شرایط زیر امنیت جسمی و عاطفی کودکان را تضمین می کند: – پذیرش اطفال در بیمارستان تنها باید در زمانی روي دهد که خدمات مورد نیاز وي در خانه یا بصورت خدمات سرپایی قابل ارائه نباشد.

– کودك بستري بدون توجه به سن و حالت وي حق دارد که والدینش یا یک شخص مشخص شده از طرف وي شب و روز کنار او باشد.

– کودکان و والدین آنها حق دارند که اطلاعات مرتبط با بیماري و درمان مربوطه را دریافت کنند.

– از هرگونه درمان و معاینه غیرضروري باید اجتناب کرد تا حداقل آسیب جسمی و روحی به کودك وارد شود. 

– کودکان نباید در بخش بزرگسالان پذیرش شوند.آنها باید در گروههاي سنی خود قرار داده شوند تا از بازیها و فعالیتهاي آموزشی که مطابق با سن آنها و ایمن است برخوردار گردند.

– بیمارستان باید براي کودکان یک محیط مناسب با توجه به نیازهاي فیزیکی، روحی و آموزشی آنها فراهم سازد.

– گروه ارائه دهنده خدمات درمانی باید آموزش ببیند تا به نیازهاي روحی،روانی و هیجانی کودکان و خانواده آنها پاسخ دهند.

– گروه ارائه دهنده خدمات درمانی باید به گونه اي سازماندهی شوند که تدوام مراقبت و درمان را براي هر بیمار تضمین نماید.

– محیط خصوصی هر کودك باید محترم شمرده شود.با هر کودك تحت هر شرایطی باید به مقتضاي عقل و فهم وي برخورد شود.

– کودك حق دارد درمان و مراقبت مناسب را صرف نظر ار نژاد ،جنش ،رنگ ،ملیت ، مذهب و نوع پرداخت هزینه دریافت دارد.

– کودك حق دارد از مراقبتهاي با کیفیت بالا و رعایت استانداردهاي حرفه اي برخوردار باشد.

– کودك حق دارد مراقبت با کیفیت بالا را توسط کارکنان با صلاحیت و مجرب در محیطی آرام و امن دریافت کند.

– کودك و والدین وي حق دارند نام پزشک معالج و سایر کارکنانی را که مراقبت را براي کودك فراهم می کنند ،بداند.

– درمانهاي اورژانسی بدون فوت وقت باید براي کودك انجام شود.

– کارکنان بیمارستان باید درد کودك را ارزیابی کرده و در مدتی منطقی نسبت به رفع آن اقدام کنند.

– مراقبت هاي درمانی و مستندات پزشکی کودکان باید خصوصی تلقی شود.

– در صورتیکه قرار است بیمار در یک برنامه تحقیقاتی یا آموزشی قرار گیرد ،اولیاي وي باید مطلع گردند.

– کودك و اولیاي وي موظفند حقوق سایر بیماران را رعایت کرده و نسبت به سکوت، عدم استعمال دخانیات و کاهش تعداد ملاقات کنندگان اقدام کنند.

– کودك و اولیاي وي موظف به رعایت ضوابط و مقررات بیمارستان در خصوص عوامل موثر بر درمان کودك هستند.

– کودك و اولیاي وي حق دارند مباحث مربوط به بیماري ،مشاوره ها و معاینات و درمانهاي پزشکی خود محرمانه تلقی شود.

– کودك و اولیاي وي حق دارند به اطلاعات موجود در پرونده بیمار دسترسی داشته باشند، مگر اینکه به علل درمانی توسط پزشک یا به موجب قانون منع شده باشد و مستندات موجود در پرونده ،محرمانه تلقی شود.

– کودك و اولیاي وي حق دارند از تشخیص ،درمان و پیش آگهی ،چگونگی درمانهاي جایگزین و عوارض بیماري به گونه اي که براي بیمار قابل فهم باشد اطلاع کامل حاصل نمایند.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *