تعبیر خواب حاملگی مرد

تعبیر خواب حامله بودن مرد | تعبیر خواب زاییدن مرد

خواب دیدم حامله شدم و کودکی را در وجودم احساس می کنم.. تعبیر خواب حامله شدن مرد چیست؟!

اگر مردی در خواب ببیند که حامله است، تعبیر آن پول و ثروت فراوانی است.

تعبیر خواب حاملگی مرد

۱- تعبیر خواب حاملگی منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است.

اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد.

که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید.

و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست.

اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد.

که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است.

اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

۲_تعبیر خواب بارداری ابراهیم کرمانی:

اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند، دلیل که پدرش را نعمت و مال حاصل گردد.

اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند، دلیل که مادرش را نعمت و مال حاصل گردد.

۳_تعبیر خواب حامله شدن مرد لیلا برایت:

اگر مردی در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانی می‏رسد.

۴_تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد آنلی بیتون:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.

۲ـ اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.

۳ـ اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

مطالب مرتبط: ۶ مرحله برای متوقف کردن خواب های ترسناک در بچه ها

۵_تعبیر خواب حاملگی ابن سیرین:

از ابن سیرین نفل شده است که اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود

چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

تعبیر خواب حامله شدن مرد چیست

۶_تعبیر خواب حاملگی تام چت ویند :

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند و یا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد.

خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند

تعبیر خواب حاملگی مادر:

اگر مادر باشید و تعبیر خواب حاملگی دوباره مدنظر شما باشد با تعبیر خواب حاملگی کاملا یکسان است.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب دوران بارداری | آیا کابوس های شبانه برای جنین خطرناکند؟!

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد و تعبیر خواب شیر دادن به بچه

مولف گوید :

اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت بر او افزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)

اگر کسی به او بچه دختری داد و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد.

اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد.

تعبیر خواب زایمان طبیعی: زاییدن دختر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند پسر به دنیا می‌آوری،

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند.
اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود(دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب زایمان طبیعی: زاییدن پسر

مطلب پیشنهادی: ۱۰ نکته کاربردی برای بهبود “خواب در دوران بارداری” به گفته متخصصان

تعبیر خواب زایمان ابن سیرین:

اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش این است که غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد.

تعبیر خواب بچه دار شدن ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید:

اگر ببینی صاحب فرزند پسر شده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش غم و اندوه و نگرانی می‌باشد.

تعبیر خواب نوزاد پسر امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب بچه دار شدن مرد ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.

تعبیر خواب آبستنی

تعبیر خواب حامله شدن مرد

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند،

مال دنیا بیشتر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید :

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند و یا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد.

خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خواب ی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

تام چت ویندرا گوید :

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند و یا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد.

خواب دیدن حامله به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می کند.

منبع خبر : delbaraneh

اشتراک‌گذاری
یک نظر
  1. سلام در خواب اینجور به نظر میرسید ک من پیش دکتر نازایی رفتم ک بگم داروهایی ک دادی استفاده کردیم ولی زنم باردار نشده،ک دکتر به من گفت بلند شو و شکمت نشونم بده من با تعجب بلند شدم دکتر گفت بچه در شکم تو هست و بچه رو از شکمم در اورد..ومن خیلی ذوق کنان با خنده میگفتم بچه در شکم من بوده و ماهم بچه دار شدیم…..لطفا تعبیر کنید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *