از کجا مطمئن بشم که باردارم؟!

بهتریــن زمــان جهت انجــام آزمایش بــر روی نمونــه ادرار، صبح ها و بر روی اولیــن نمونه ادرار صبحگاهی است، زیرا در این زمان غلظت هورمون بارداری بیشتر از ســایر اوقات بوده و بر این اساس نتیجــه آزمایش صحیح تر اســت …

اصولی ترین راه برای تایید بارداری، طی هفته های اول استفاده از آزمایش های اختصاصی مربوط به آن است. این آزمایشات سه دسته اند که عبارتند از:

۱-آزمایش تعیین هورمون حاملگی از روی نمونه خون و ادرار: در رابطه با ایــن آزمایش به جز مــوردی تعیین هورمون از روی خون که تنها در آزمایشگاه انجام می گیــرد، آزمایش مربوط به تعییــن هورمون از روی نمونه ادرار را به راحتی مــی توان برای زنان باردار در مطب، کلینیک های تنظیم خانواده و یا در منازل با استفاده از تست های تجارتی بارداری انجام داد. بهتریــن زمــان جهت انجــام آزمایش بــر روی نمونــه ادرار، صبح ها و بر روی اولیــن نمونه ادرار صبحگاهی است، زیرا در این زمان غلظت هورمون بارداری بیشتر از ســایر اوقات بوده و بر این اساس نتیجــه آزمایش صحیح تر اســت. جهت دریافت جواب قابل اطمینــان در حد ۹۷ درصد توســط آزمایش نمونه ادرار بهتر اســت ایــن آزمایش را هفت روز بعــد از قطع اولین عــادت ماهانه انجام داد. آزمایــش تعیین هورمون بارداری بر اســاس نمونه خــون قادر اســت جواب مثبــت حاملگی را ۴ تا ۵ هفته بعد از لقاح به درســتی نشان دهد.
روش تشخیصی دیگر از این دســته که آن هم بر روی نمونه خون و ادرار زنان انجام می گیرد، روشی تحت عنوان رادیوایمونواسی است که با این روش می توان در زمان کمتر به جــواب مثبت بارداری دسترســی پیدا کرد، این روش قادر اســت مقدار جزیی هورمون بارداری را حتی قبل از قطع اولین عادت ماهانه، ظرف ۸ تا ۹ روز بعداز لقاح به درستی تشخیص دهد.
۲-سونوگرافی : وسیله ای است که با اســتفاده از امواج ماورا صوت کار می کند و قادر اســت بــارداری را در مراحل بســیار ابتدایی نشــان دهد. این دســتگاه دارای ابزاری اســت که از آن می توان بر روی شــکم و یا در داخل دستگاه تناســلی جهت تشخیص های مختلف استفاده نمود. با استفاده از ابزار مهبلی که در داخل دستگاه تناسلی قرار می گیرد، به راحتی می توان بارداری را زودتر از هفته پنجم تشخیص داد، فعالیت قلب جنین نیز در این حالت در هفته ۴ بارداری به خوبی دیده می شود. اکثر مادران باردار، با داشتن جواب مثبت آزمایش هورمون بــارداری جهت اطمینان بیشــتر از این دستگاه نیز استفاده می کنند، هرچند که الزامی به انجام این کار ندارند.
۳-تاییــد بــارداری بــر اســاس آزمایشات هورمونی: امروزه این روش به دلیل اثرات نامطلوب و زیان بار هورمون های استروژن و پروژسترون بر روی رشد جنین و تکامل آن منســوخ گردیده است. اساس این آزمایش ها چنین بود: بــا تجویز مقدار زیادی هورمون استروژن و پروژســترون از راه خوراکی و یا تزریق عضالنی، در صورتــی که بعد از ۳ تا ۵ روز از تجویز، خونریزی رخ نمی داد، بارداری تایید می گردید. امــروزه بهترین و ســالم ترین روش تشــخیصی بارداری، روش اول و دوم اســت کــه باز هم روش اول به دلیل ارزان بودن، راحتی انجام و جواب قابل اطمینان برای بانوی باردار ارجح تر می باشد. 

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *